top of page

អ្វីទៅជា​ ISO?

What is ISO? 

"ISO" - ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិឯករាជ្យ ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងជាសមាជិកមួយសំរាប់ផ្តល់វិញ្ញាប័នបត្រស្តង់ដារក្នុងបណ្តាល ១៦៥ ប្រទេសក្នុងពិភពលោក។ ទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជាស្ថាបនិកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការបង្កើតស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងជួយសំរួលដល់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយផ្តល់ស្តង់ដារតែមួួយក្នុងបណ្តាលថ្នាក់ជាតិ។ បច្ចុប្បន្នសរុបរួមមានលើសពីមួយពាន់ស្តង់ដារ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយគ្របដណ្តប់គ្រប់ប្រភេទជំនួញ តាំងពី ការផលិតផលិតផល និងបច្ចេកវិទ្យា ទៅដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ, កសិកម្ម, និងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល។ ការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ ក្នុងការផលិតផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានសុវត្ថិភាព, អាចជឿទុកចិត្តបាន, និង មានគុណភាពល្អ។​ ស្តង់ដារបានជួយដល់អាជីវកម្មបង្កើននូវសមាសភាពការផលិតដោយកាត់បន្ថយកំហុស និង ការខូចខាត។ ដោយអនុញ្ញាតអោយមានការប្រៀបធៀបពីគុណភាពផលិតផលពីទីផ្សារផ្សេងៗ, និងជម្រុញអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឈានជើងចូលទីផ្សារថ្មី និង ការអភិវឌ្ឍន៏ទីផ្សាររបស់លោកអ្នកក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដោយការផ្អែកលើមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសេរី។ ស្តង់ដារបានជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ថាផលិតផលនិងសេវាកម្មមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ និង បញ្ជាក់ពីវិញ្ញាប័នបត្រផលិតផលអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

 

ហេតុអីត្រូវអនុលោមតាម ISO? អ្វីទៅជាគុណប្រយោជន៏ដែលអ្នកបានទទួលវិញ្ញាប័នបត្រ ISO? 

១.ជួយជម្រុញនូវផលិតភាពនិងលទ្ធផលការងាររបស់បុគ្គលិក 

២. វាបានផ្សារភា្ជប់ទំនាក់ទំនង និងលើកទឹកចិត្តអោយសហការីអនុវត្តន៏នីតិវិធី ដើម្បីប្រាកដថាការកំនត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហា និងមានចំណាត់ការដោះស្រាយក្នុងរយះពេលសមស្របមួយ, មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការធ្វើសវនកម្ម យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីដែលយោងតាមស្តង់ដារអាចធ្វើឱ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខណៈពេលដែលមាននូវមតិរិះគន់សំខាន់នៅពេលដំណើរការរបស់អ្នកខុសប្រក្រតី។

៣. វាបានកំណត់ពីដំណើរការគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានយ៉ាងច្បាស់

៤. ជាជ្រុងមួយនៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារ ISO លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្កើតដំណើរការអាជីវកម្ម និងកំនត់នូវទំនួលខុសត្រូវផ្នែកគ្របគ្រងគុណភាព ហើយវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ និងចាំបាច់ ដែលផ្តល់នូវលក្ខណះវិនិច្ឆ័យមួយអោយបានច្បាស់លាស់ទៅកាន់សហការី។ យ៉ោងហោចណាស់ ៨៥ភាគរយនៃបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្តការងារនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឬពត៌មានច្បាស់ការ។ ការអនុវត្តន៏លើប្រព័ន្ធគ្របគ្រងបានផ្តល់នូវសូចនករ ឬ គោលដៅការងារដ៏សំខាន់ដូចជាការដឹកជញ្ជូន ឬ ផ្តល់សេវាកម្មអោយទាន់ពេលវេលា និង ការគ្របគ្រងសុក្រឹតភាពរបស់ឧបករណ៏ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធគ្របគ្រងរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាព។ គោលដៅការងារទាំងនេះនឹងជួយលោកអ្នកអោយធ្វើមានសំរេចចិត្តដោយតម្លាភាព ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

នាពេលដែលលោកអ្នកទទួលបានវិញ្ញាប័នបត្រ ISO វាតម្រូវអោយលោកអ្នកមានយុទ្ធសាស្រ្តធ្វើការងារអោយប្រសើរជាមុន ដូច្នេះហើយលោកអ្នកតែងតែរិះរកពិចារណា និងកែច្នៃប្រព័ន្ធគ្របគ្រងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ក្នុងដំនើរការទូទៅ និងបង្កើននូវសមិទ្ធិផលការងារ។ 

"ISO" - The International Organization for Standardization is an independent, non-governmental organization, the members of which are the standards organizations of the 165 member countries.It is the world's largest developer of voluntary international standards and it facilitates world trade by providing common standards among nations. More than twenty thousand standards have been set, covering everything from manufactured products and technology to food safety, agriculture, and healthcare. Use of the standards aids in the creation of products and services that are safe, reliable, and of good quality. The standards help businesses increase productivity while minimizing errors and waste. By enabling products from different markets to be directly compared, they facilitate companies in entering new markets and assist in the development of global trade on a fair basis. The standards also serve to safeguard consumers and the end-users of products and services, ensuring that certified products conform to the minimum standards set internationally.

Why ISO? What Are the Benefits of Being ISO Certified?

1- Boost Employee Performance and Productivity

2-Engaged employees are motivated to implement processes that are put in place to ensure that problems are quickly identified and resolved in a timely manner. Additionally, the consistent process audits through ISO can keep your employees focused while providing critical feedback when your processes deviate from consistency. 

3-Define Your Company’s Quality Control Processes

4-A cornerstone component of ISO certification is establishing thorough business processes and defining responsibilities for quality control—and equally as important,  relaying those specifications to employees. After all, 85% of employees are most motivated when internal communications are effective! Implementing ISO certification requirements provides valuable key performance metrics, such as on-time delivery, throughput, and overall equipment effectiveness, to accurately reflect your system’s performance. These metrics will help you make more educated decisions to improve growth and profitability throughout your company.

កាត់បន្ថយនូវសំណល់ និងបង្កើនសមិទ្ធិផលការងារ

Reduce Waste and Improve Efficiency

Earning the ISO certification enforces a continuous improvement strategy, so that you’re always, by design, seeking ways to reduce waste and improve efficiency. Utilizing the requirements set forth in ISO will help to first identify areas of waste and then implement preventative measures to avoid wasteful situations. Streamlining your manufacturing operations from the ground up through ISO 9001 means every moving part is as effective as possible rather than discarded or unused. 

 

#4: Provide an Improved Customer Experience

The ISO 9001 certification process provides an enhanced customer service experience by not only identifying key priorities for customers, but also outlining processes to further optimize these priorities based on customer expectations and needs. Products with enhanced quality translate into reduced customer complaints and more satisfied consumers. The most successful manufacturers of today know that delivering a better product experience is what will keep customers coming back. Producing a product in a way that reduces waste and cuts costs means that you can bring more value to your customer, which further reinforces their loyalty to your business.

#5: Increase Confidence in your Manufacturing Business

An ISO 9001 certification demonstrates to both customers and stakeholders that your manufacturing business has the capabilities of delivering high-quality products that meet all industry regulations and are delivered on time. This is crucial for your business, as your products should reflect the measures taken to create consistency and confidence in a global manufacturing market. An ISO 9001 certification also ensures that your business has all of the necessary tools, resources, and equipment for effectively producing your product or service. 

bottom of page